سنن آبی داود

نبذة مختصرة

داماده د آحادیثو په یوه مجموعه باندي مشتمله ده کومه چه داحکامو او مسایلو وغیره متعلق دي او داماده مشتمله ده په (۱۵3) ملفاتو باندي او دا ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو ده

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی