اوه کسان دي چه الله تعالی به ورته دخپل عرش سوری ورکوي

ستا فکر مهم دی