زنا ته مه نيژدي کيږي

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دزنا اضرار او بدي بيان شوی دی واروه چه فايده حاصله کړی،

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: