زنا ته مه نيژدي کيږي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دزنا اضرار او بدي بيان شوی دی واروه چه فايده حاصله کړی،

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی