زنا ته مه نيژدي کيږي

Description

په دي ماده کښي دزنا اضرار او بدي بيان شوی دی واروه چه فايده حاصله کړی،

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی