په شرک او مشرکينو رد

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي په شرک او مشرکينو باندي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی