په شرک او مشرکينو رد

Description

په دي ماده کښي په شرک او مشرکينو باندي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی