په شرک او مشرکينو رد

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي په شرک او مشرکينو باندي په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: