هسي نه چه عمل دي برباد شي

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دعمل دبرباديدلو نه ويره په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: