هسي نه چه عمل دي برباد شي

Description

په دي ماده کښي دعمل دبرباديدلو نه ويره په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی