هسي نه چه عمل دي برباد شي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دعمل دبرباديدلو نه ويره په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی