دسنتو اهتمام کول

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي د رسول الله دسنتوپه ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی