په سنتو باندي عمل کول

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي په سنت باندي عمل کول په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی