سوالونه او دهغي جوابونه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي سوالونه او دهغي جوابونه په ډیره ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی