په قران آيتونو کې د تو حيد الآسماء والصفات تحقيق او څيړنه

نبذة مختصرة

دا کتاب د توحيد په يو مهم قسم چې توحيد اسماء وصفات دی په ډير ښه انداز سره تحقيق او څيړنه کوې.

Download

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی