په قران آيتونو کې د تو حيد الآسماء والصفات تحقيق او څيړنه

لنډه پېژندنه

دا کتاب د توحيد په يو مهم قسم چې توحيد اسماء وصفات دی په ډير ښه انداز سره تحقيق او څيړنه کوې.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه
ستا فکر مهم دی