هغه پوښتني چې دشيګانو د هدايت سبب شوي دي

لنډه پېژندنه

په دي مختصره رساله کي هغه پوښتني رکر شوي دي چې د هغي په وجه ډير شيعګان هدايت يافته شوي دي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه
ستا فکر مهم دی