هغه پوښتني چې دشيګانو د هدايت سبب شوي دي

نبذة مختصرة

په دي مختصره رساله کي هغه پوښتني رکر شوي دي چې د هغي په وجه ډير شيعګان هدايت يافته شوي دي.

Download

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی