د اسلامي دين ښېګړې او فايدې

Description

د اسلامي دين ښېګړې او فايدې : د‭ ‬کتاب‭ ‬په‭ ‬اړه‭: ‬اسلام‭ ‬د‭ ‬ټولو‭ ‬اسماني‭ ‬دينونو‭ ‬وروستی‭ ‬دين‭ ‬دی،‭ ‬اسلام‭ ‬يې‭ ‬اعلی‭ ‬ترين‭ ‬او‭ ‬غوره‭ ‬ترين‭ ‬دین‭ ‬دی،‭ ‬اسلام‭ ‬يې‭ ‬پوره‭ ‬او‭ ‬ښايسته‭ ‬دين‭ ‬دی،‭ ‬ډېر‭ ‬کماليات‭ ‬او‭ ‬ځانګړنې‭ ‬لري‭ ‬چې‭ ‬بل‭ ‬دين‭ ‬يې‭ ‬نه‭ ‬لري،‭ ‬مذکوره‭ ‬ژباړل‭ ‬شوی‭ ‬کتاب‭ ‬يې‭ ‬په‭ ‬خپل‭ ‬فصيح‭ ‬اسلوب‭ ‬په‭ ‬هر‭ ‬اړخ‭ ‬کې‭ ‬ګرد‭ ‬محاسن‭ ‬او‭ ‬ښايسته‭ ‬خصلتونه‭ ‬يادوي،‭ ‬ليکوال‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬په‭ ‬کې‭ ‬د‭ ‬اسلام‭ ‬او‭ ‬ايمان‭ ‬او‭ ‬احسان‭ ‬محاسن‭ ‬ذکر‭ ‬کړي‭ ‬دي،‭ ‬د‭ ‬نکاح،‭ ‬طلاق‭ ‬او‭ ‬پلور‭ ‬او‭ ‬پېر‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬حدودو‭ ‬متعلق‭ ‬ښه‭ ‬والی‭ ‬ذکر‭ ‬کړی‭ ‬دی،‭ ‬مؤلف‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬پکې‭ ‬د‭ ‬دنيا‭ ‬مذمت‭ ‬او‭ ‬فاني‭ ‬حلاوت‭ ‬هم‭ ‬څېړلی‭ ‬دی،‭ ‬ياد‭ ‬کړي‭ ‬يي‭ ‬دي‭ ‬چې‭ ‬حلاوت‭ ‬يې‭ ‬چيچل‭ ‬دي،‭ ‬دنيا‭ ‬ټول‭ ‬واکدار‭ ‬خلک‭ ‬د‭ ‬ځان‭ ‬غلامان‭ ‬کړي‭ ‬دي‭ ‬او‭ ‬خپل‭ ‬زهر‭ ‬يې‭ ‬پرې‭ ‬څښلي‭ ‬دي‭ ‬خو‭ ‬د‭ ‬زندګۍ‭ ‬په‭ ‬دومره‭ ‬اوږده‭ ‬موده‭ ‬کې‭ ‬يې‭ ‬پرې‭ ‬خپل‭ ‬خواږه‭ ‬ونه‭ ‬څښل،‭ ‬خواږه‭ ‬د‭ ‬جنت‭ ‬خواږه‭ ‬دي،‭ ‬هغه‭ ‬څوک‭ ‬بريالی‭ ‬دی‭ ‬چې‭ ‬دنيا‭ ‬يې‭ ‬د‭ ‬خپل‭ ‬رب‭ ‬د‭ ‬اطاعت‭ ‬له‭ ‬کبله‭ ‬طلاقه‭ ‬کړي‭ ‬وي،‭ ‬او‭ ‬دنيا‭ ‬هغه‭ ‬متقي‭ ‬انسان‭ ‬ته‭ ‬ځان‭ ‬ورکوي‭ ‬چې‭ ‬بيخي‭ ‬يې‭ ‬غواړي‭ ‬نه،‭ ‬د‭ ‬کتاب‭ ‬منځ‭ ‬پانګه‭ ‬ډېره‭ ‬ښايسته،‭ ‬ډولي‭ ‬او‭ ‬په‭ ‬اسلوب‭ ‬سمبال‭ ‬منځ‭ ‬پانګه‭ ‬ده‭ ‬چې‭ ‬تعبير‭ ‬ترې‭ ‬نه‭ ‬شي‭ ‬کېدای،‭ ‬مذکوره‭ ‬کتاب‭ ‬د‭ ‬عظيم‭ ‬شان‭ ‬او‭ ‬شوکت‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬لوړې‭ ‬مرتبې‭ ‬حامل‭ ‬دی،‭ ‬الله‭ ‬دې‭ ‬دا‭ ‬کتاب‭ ‬له‭ ‬ليکوال،‭ ‬له‭ ‬ژباړن،‭ ‬او‭ ‬د‭ ‬چاپ‭ ‬اړوند‭ ‬ټولو‭ ‬برخوالو‭ ‬چې‭ ‬بې‭ ‬تحاشا‭ ‬کوښښونه‭ ‬يې‭ ‬پکې‭ ‬کړي‭ ‬دي‭ ‬په‭ ‬ښه‭ ‬توګه‭ ‬قبول‭ ‬کړي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی