څلورم پيغام: يو الله ته درجوع وجوبي دليلونه

لنډه پېژندنه

څلورم پيغام: يو الله ته درجوع وجوبي دليلونه : په دي رساله کي داحقیقت بیان شوي چه بنده په هر حالت کي خپل رب ته محتاجه دی نو پکار ده چه یواځې خپل رب ته رجوع وکړي او خپل ټول حاجتونه هغه ته وروړاندي کړي او يواځې په خپل رب توکل وکړي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه