څلورم پيغام: يو الله ته درجوع وجوبي دليلونه

تالیف :

ژباړه:

الناشر: مکتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات

مصادر:

Categories:

Description

څلورم پيغام: يو الله ته درجوع وجوبي دليلونه : په دي رساله کي داحقیقت بیان شوي چه بنده په هر حالت کي خپل رب ته محتاجه دی نو پکار ده چه یواځې خپل رب ته رجوع وکړي او خپل ټول حاجتونه هغه ته وروړاندي کړي او يواځې په خپل رب توکل وکړي

ستا فکر مهم دی