دفهم توحید باره کښي څلور بنيادي آصول

نبذة مختصرة

دا ماده دتوحيد باره کښي په ډيرو مهمو بحثونو مشتمله ده چه دتوحید آهميت او دهغي حقيت په ښه واضح شويدی او دادی ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو دی .

Download

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی