دفهم توحید باره کښي څلور بنيادي آصول

HTML

Categories:

Description

دا ماده دتوحيد باره کښي په ډيرو مهمو بحثونو مشتمله ده چه دتوحید آهميت او دهغي حقيت په ښه واضح شويدی او دادی ستاسو په وړاندي داستفادي لپاره چمتو دی .

ستا فکر مهم دی