دحج له مقاصدو وڅخه

Description

په دې کتاب کښې د حج مقصدونه او ځنې نور ښکلي معلومات شته پکار ده چه پّ غور سره مطالعه کړی شي او پائده ترينه حاصله کړې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی