دايمان څنګې

دايمان څنګې

نبذة مختصرة

په دې در سې سلسله کې د ايمان څانګې او شعبې په اختصار سره بيانيږي ، او ريدل يي مه هيره وې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی