په رسولانو ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

په رسولانو ايمان لرل د ایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې در سې سلسله کې د ايمان څانګې او شعبې په اختصار سره بيانيږي ، او ريدل يي مه هيره وې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی