د سلام جواب ور کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

د سلام جواب ور کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه