د سلام جواب ور کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

د سلام جواب ور کول دایمان په څانګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی