د اهل علم او دينداره خلکو سره مینه کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

د اهل علم او دينداره خلکو سره مینه کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

ستا فکر مهم دی