د اهل علم او دينداره خلکو سره مینه کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

د اهل علم او دينداره خلکو سره مینه کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې او څانګې بيآنيږي ، او ورسره ډير ښکلي فوائد هم اوريدلی شې .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی