دخاوند تابعدارۍ کول د جنت د داخليدلو سبب دی

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د جنت اسباب بيانيږي ، ددي اوريدل مه هيره وې ...

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: