دخاوند تابعدارۍ کول د جنت د داخليدلو سبب دی

نبذة مختصرة

په دې درسي سلسله کې د جنت اسباب بيانيږي ، ددي اوريدل مه هيره وې ...

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی