د ايمان په برخو څخه په اخرت ايمان لرل

د ايمان په برخو څخه په اخرت ايمان لرل

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه
ستا فکر مهم دی