په الله تعالی توکل کول دایمان برخه ده

په الله تعالی توکل کول دایمان برخه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې په ډير ښکلي انداز بيانيږې او ريدل يي مه هيروې

ستا فکر مهم دی