په الله باندی ایمان

بيان کونکی :

خپروونکی:

لنډه پېژندنه

په الله باندی ایمان

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه