دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

Description

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او دحرام مال نه ځان ساتل هم د ايمان يوه برخه ده .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی