دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

دحرام مال نه ځان ساتل د ايمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او دحرام مال نه ځان ساتل هم د ايمان يوه برخه ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی