په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خوراک او څښاک کې احتياط کول هم د ايمان يوه برخه ده .

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی