په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

Description

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خوراک او څښاک کې احتياط کول هم د ايمان يوه برخه ده .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی