د امیر خبره منل دایمان برخه ده

د امیر خبره منل دایمان برخه ده

Description

په دي سلسله کې دایمان شعبې او برخې بيانيږې او دامير خبره منل هم ایمان برخه

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی