د امیر خبره منل دایمان برخه ده

د امیر خبره منل دایمان برخه ده

نبذة مختصرة

په دي سلسله کې دایمان شعبې او برخې بيانيږې او دامير خبره منل هم ایمان برخه

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی