عدل او انصاف د ایمان برخه ده

عدل او انصاف د ایمان برخه ده

Description

په درسي سلسله کې دايمان شعبې او برخې بيانيږې او عدل او انصاف هم د ايمان برخه ده

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی