عدل او انصاف

Description

په دي ماده کښي دعدل او انصاف متعلق په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی