جنت ته دا خليدلو سببونه څخه دسلام اچول دي -

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه دسلام اچول دي -

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (دسلام اچول دي ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی