جنت ته دا خليدلو سببونه څخه په الله تعالی باندي ايمان لرل

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (په الله تعالی باندي ايمان لرل ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

ستا فکر مهم دی