جنت ته دا خليدلو سببونه څخه په الله تعالی باندي ايمان لرل

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه په الله تعالی باندي ايمان لرل

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (په الله تعالی باندي ايمان لرل ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی