جنت ته دا خليدلو سببونه څخه په الله تعالی باندي ايمان لرل

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه په الله تعالی باندي ايمان لرل

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (په الله تعالی باندي ايمان لرل ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی