الله تعالی دعدل او انصاف امر کوي

الله تعالی دعدل او انصاف امر کوي

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه عدل دالله تعالی صفت دی او دانسانانو نه هم عدل غواړي او په عدل باندي دټولني ډيره ښه اصلاح کيږي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی