د الله تعالی د دين څخه اعراض کول د اسلام د نواقضو څخه دی

د الله تعالی د دين څخه اعراض کول د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه د الله تعالی ددين څخه اعراض کول او دهغي نه مخ اړول د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی