د الله تعالی لپاره دوستې او دشمني کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

د الله تعالی لپاره دوستې او دشمني کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

Description

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې بيانيږي او ورسره ځينې مهم فوائد هم واوري .

ستا فکر مهم دی