د الله تعالی سره شرک کول د اسلام د نواقضو څخه دی

د الله تعالی سره شرک کول د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه د الله تعالی سره شرک کول د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی