د الله تعالی نومونه يادول د جنت د داخليدلو سبب دی

Description

په دې درسي سلسله کې د جنت اسباب بيانيږي ، ددي اوريدل مه هيره وې ...

ستا فکر مهم دی