د الله تعالی لپاره دوستې او دشمني کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

د الله تعالی لپاره دوستې او دشمني کول د ایمان په څنګو کې يوه څانګه ده

لنډه پېژندنه

په دې درسي سلسله کې د ايمان شعبې بيانيږي او ورسره ځينې مهم فوائد هم واوري .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه