دکفارو او مشرکينوسره مرسته او کومک کول د مسلمانانو په خلاف د اسلام د نواقضو څخه دی

دکفارو او مشرکينوسره مرسته او کومک کول د مسلمانانو په خلاف د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه دکفارو او مشرکينوسره مرسته او کومک کول د مسلمانانو په خلاف ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

ستا فکر مهم دی