دکفارو او مشرکينوپه کفر کښې شک کول ، او يا دهغوې م‍هب ته صحيح ويل د اسلام د نواقضو څخه دی

دکفارو او مشرکينوپه کفر کښې شک کول ، او يا دهغوې م‍هب ته صحيح ويل د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه دکفارو او په کفر کښې شک کول او يا دهغوي م‍هب ته صحيح ويل ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

ستا فکر مهم دی