په دين پوري ټوقي کول د اسلام د نواقضو څخه دی

په دين پوري ټوقي کول د اسلام د نواقضو څخه دی

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په دين اسلام پوري ټوقي کول ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: