په دين پوري ټوقي کول د اسلام د نواقضو څخه دی

په دين پوري ټوقي کول د اسلام د نواقضو څخه دی

Description

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه په دين اسلام پوري ټوقي کول ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی