دبد عاتو رد

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دبدعاتو تفصيلي رد ذکر دی، واوره چه بدعات وپيژني

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی