زما نه غوښتني کوي زه يي قبلوم

زما نه غوښتني کوي زه يي قبلوم

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر بنده بايد يواځي دالله تعالی نه په اخلاص سره دعاګاني اوغواړي الله تعالی قبلوي ځکه الله تعالی فرمايی چه زما نه دعاګاني غواړي زه يي قبلوم

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی