زما نه غوښتني کوي زه يي قبلوم

زما نه غوښتني کوي زه يي قبلوم

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر بنده بايد يواځي دالله تعالی نه په اخلاص سره دعاګاني اوغواړي الله تعالی قبلوي ځکه الله تعالی فرمايی چه زما نه دعاګاني غواړي زه يي قبلوم

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی