جنت ته دا خليدلو سببونه څخه ښه اخلاق دي

جنت ته دا خليدلو سببونه څخه ښه اخلاق دي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی ددي لپاره څه سببونه دي چه دهغي دجملي څخه (ښه اخلاق دي ) په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی